EDICIÓ 2023

PARTNERS & SPONSORS

Descobreix totes les organitzacions, institucions, marques i mitjans de comunicació que ens han donat suport.

Amb el
suport de

Partners

Bridal Night

Sponsor

BACKSTAGE
SPONSOR

OFFICIAL
SPONSOR

EVENT
SPONSOR

SUPPLIER
SPONSOR

EVENT
Partner

Media Partner

OFFICIAL MEDIA
PARTNER